Maaliskuu 2020

 

 

 

 

 Markku Jyväkorpi

 

 Ihminen ajatuskuplansa puristuksessa

 

Jokaisen elämä etenee omien ajatuksien, tunteiden, sanojen ja tekojen johdattamana. Näin näkökulman valitseminen tulee keskeiseksi. Mielessä minätajunta on kuin pallon keskellä. Omat ajatukset heijastuvat takaisin minään kuin peilistä. Ihminen elää maallista todellisuutta nähden mitä odottaa näkevänsä eli näkee maailman omien mielikuviensa, ajatuksiensa mukaisena. Jokaisen tulisikin olla huolellinen, mitä ajatuksia hyväksyy mieleensä.

Ihmisen tulisi toteuttaa itseään eli olla tässä mielessä tietoinen mielestään sekä päämäärätietoinen. Jos ei ole tarkkaavainen, niin toteuttaa helposti muiden mielipiteitä. Esimerkiksi kirkollisuudessa voidaan opettaa asioita itsestään selvyyksinä, vaikka Jeesus on voinut opettaa päinvastaista.

Neale Walsch kanavoi kirjoissaan, että syntymällä ihmiseksi jokainen on tapahtumaketjussa, missä Luojayhteys pitäisi tiedostaa. Mitä ihminen ei tiedosta, niin sitä ei ole omassa todellisuudessa. Jeesus kehotti pyrkimään ensimmäiseksi tietoiseen Luoja-, taivaskokemukseen. Hetkenkin 1-2 sekunnin Luojakokemus muuttaa koko elämän poistaen samalla kuolemanpelon. Jeesus toi jo 2000 v. sitten julkisuuteen keskeisen asian, että taivasten valtakunta on sisäisesti teissä eli ihminen on jo kaiken aikaa taivaassa Luojan rakkaudellisessa läsnäolossa tietämättä asiaa. Ihmisyyteen liittyy keskeisesti vapaa tahto. Kirkko haluaa nähdä sen perisyntinä, mutta sen voi nähdä myös Jumalan lahjana kuten maallisen elämän.

 

HYPNOOSISTA

Hypnoositekniikoita on lukuisia. Periaatteessa hypnoosi ja suggestio on yksi ja sama. Tällöin ei voida todeta erityistä tapahtumaa aivoissa tai käytöksessä. Suggestio on ajatus, mihin kohdehenkilö keskittyy. Suggestio ei tarvitse unen kaltaista tilaa. Hypnoosissa ja akupunktiossa on mielenkiintoinen samankaltaisuus, sillä näissä herkkyys menee gaussin käyrän mukaan. Molemmissa pieni prosentti on erittäin herkkiä ja vastaavasti pienelle osalle vaste on hyvin vähäinen.

Hypnoosikokeissa tulee hyvin esiin, kuinka totena pitämä ajatus syrjäyttää jopa aistitodellisuuden. Jos on luotu hypnoottinen suggestio, että on teräshäkissä, niin siitä ei pääse pois, vaikka kuinka yrittäisi. Ihminen tuntee jopa teräksen kovuuden ja kylmyyden. Vastaavasti jos pitää elävää, tietoista Luojayhteyttä mahdottomana, niin on hyvin vaikeata havaita tai kokea omien ajatuksiensa vastaista tai epäilemäänsä.

Eräänä hypnoosiesimerkkinä allekirjoittanut oli kerran lääketieteen opiskelijoille tarkoitetussa hypnoosikoulutuksessa. Hypnotisoijana toimi kirurgi Haminasta. Tämä antoi katsomon edessä lyhyen käskysanan kohdehenkilölle nukahtaa. Samalla katsomossa kolme noin 200:sta katsojasta kolahtivat pöydälle nukkuvina.

Toisen suorittama hypnoosi ja itsesuggestio ovat samantapaisia. Kysymys on ajatuksesta ja sen uskottavuudesta. Auktoriteetin suorittamana ja mahdolliset rituaalit lisäävät suggestioherkkyyttä hypnoosissa. Lääketieteellisesti hypnoosiherkkä hyötyy erityisesti kivunhoidosta, tupakan polton lopettamisesta jne. Lavahypnoosin suorittajalla on yleensä taito löytää hypnoosiherkät, mutta kohdehenkilöille ei ole koskaan mitään positiivista joutua lavalle mahdollisen pilkan kohteeksi. Ihminen voi olla suggestiivinen ja onnistua hypnoosin suorittamisessa, mutta samanaikaisesti voi olla kouluttamaton ja moraaliltaan kyseenalainen. Eräänä erikoisuutena jos on mielenterveysongelmia, niin hypnoosi voi johtaa sairauden puhkeamiseen.

Suomen teosofisen seuran perustajan, näkijän ja kirjailijan Pekka Ervastin mukaan hypnoottisessa tapahtumassa suggestion antajasta lähtee astraalismentaalisainetta hypnotisoituun. Tämän vuoksi suggeroitu henkilö joutuu suggeroijan valtaan ja tottelee häntä ilman parempaa tietoa. Mitä sensitiivisempi henkilö on kysymyksessä, niin on sitä suurempi vaara, että suggeroija pääsee vaikuttamaan toiseen salakavalasti. Olennaista on, että hypnoosin syvetessä ihmiselle annetaan valta toisen ihmisen yli. Helena Blavatsky piti sitä tämän vuoksi mustana magiana. Ervastin mukaan hypnotisoija on aina voimakkaampi, tahdonvoimaisempi kuin hypnotisoitu.

 

LAPSI ON ALTIS SUGGESTIOILLE

Lapset ovat kotona ja nuoruudessa alttiita suggestioille hyvässä ja pahassa. Näin ihmiselle muodostuu kaksi omaatuntoa toinen lapsuuden olosuhteista ja toinen syntymälahjana. Kirjassaan "Symbolit piilotajunnan kieli" (Otava, 2003)  Carl G. Jung käsittelee tiedemiehenä Luojan (Kristus, Itse) ilmenemistä, ihmiseen kätkeytyvänä tietoisena, rakkaudellisena ohjauskeskuksena ja siihen liittyviä lainalaisuuksia. Jungin mukaan ihmisessä on kaksi persoonallisuutta, mieltä, nimittäin persoonallinen minä ja Itse, Luoja. Sama asia on Jeesuksen sanoissa, että taivasten valtakunta on sisäisesti teissä eli ihminen on kaiken aikaa taivaassa Luojan rakkaudellisessa läsnäolossa. Näin ihminen tietää aina, onko valinta, tapahtuma rakkaudellinen ja hyväntahtoinen.

Kotona lapsen mieleen voidaan iskostaa käsityksiä kostonhimoisesta Jumalasta, synnin seurauksena iankaikkisesta kadotuksesta ja kidutuksesta. Tämän seurauksena ihminen voi aikuisenkin ajautua synnintunnossa itsemurhan partaalle tapahtumasta, mikä naapurille voi olla olankohautuksen arvoinen asia.

 

"VESILASIKOKEESTA"

Kaikkialla maailmassa olisi helposti toistettavissa "vesilasikoe", missä syvähypnoosissa ihmisen tunto siirretään veteen vesilasissa. Kolmannen ihmisen suorittama neulanpisto veteen aiheuttaa aina kipureaktion, vaikka se suoritettaisiin toisessa huoneessa tai vaikkapa talon ulkopuolella. Tämä koe ei ole lääketieteellisesti selitettävissä ja viittaa ihmisen henkissielulliseen rakenteeseen. Kirjassaan "Hypnoosi" (Tammi, 1968) sivulta 226 alkaen psykologi Jarl Fahler kuvaa yksityiskohtaisesti näitä kokeita ja siihen liittyvää tekniikkaa sekä huomioon otettavia yksityiskohtia.

Tämä koe ei ole aineellisten lainalaisuuksien mukaan mahdollista. Tässä on myös syy, miksi yliopistot eivät ole kokeesta kiinnostuneita. Pitäisi todistaa oma materialistinen oikeassa oleminen vääräksi ja joutuisi samalla oman vertaisryhmän kielteisen arvostelun kohteeksi.

Materialismissa kielletään Luojamahdollisuus ja henkinen rinnakkaistodellisuus jo ennakkokäsityksenä. Kuitenkin yksi ainoa toteen näytetty henkinen valokuva tai onnistunut "vesilasikoe" murentaa tämän oppirakennelman. Henkisiä valokuvia on saatu myös runsaasti tieteellisissä koeolosuhteissa esim. IMI:ssä (Institut Metapsychique International) Pariisissa http://www.metapsychique.org

 

AIVOT OVAT AINEELLISTUNUT OSA MIELTÄ

Neale Walsch kanavoi telepaattisesti kirjoissaan, että aivot ovat aineellistunut osa mieltä ja näin vain pieni osa siitä. Tämä selittää arvoitukselliset tapahtumat kehosta irtautumisen yhteydessä. Tehdään havaintoja jotka eivät ole mahdollisia kehosta käsin. Eräänä erikoisuutena Suomen TV 4:ssä oli 09.12.2003 BBC:n tuottama ohjelma, jossa käsiteltiin Pam Raynoldsin kuolemanrajakokemusta Barrowin neurologisella klinikalla Phnexissa. Aivoleikkauksen vuoksi potilaan lämpötila laskettiin tunniksi 10-15 C asteeseen. Verenkierto, sydämen toiminta ja hengitys pysäytettiin. Aivotoimintaa ei ollut. Siitä huolimatta potilas pystyi kuvailemaan tapahtumia yksityiskohtaisesti leikkauksen ajalta. Ilmiö ei ole lääketieteellisesti selitettävissä ja viittaa aivotoiminnan ja tajunnan erillisyyteen

 

AIVOT OVAT TIETOKONEMAINEN MUISTIKESKUS

Kun ihminen katsoo jotakin, niin havainto muuttuu ajatukseksi, mikä vasta tiedostetaan. Mielellä ja aivoilla on läheinen yhteys. Esimerkiksi kun katsoo väriä, niin aivoissa voidaan todeta vaste. Kun syvähypnoosissa tehdään keinotekoinen mielikuva väristä, niin saadaan vastaava värivaste aivoihin. Aivot ovat tietokonemainen muistikeskus ja aivoja ärsyttämällä saadaan esiin vain vanhoja mielikuvia. Uuden luominen, intuitio ja luovuus liittyvät henkiseen korkeampaan minään.

 

EI OLE ELÄMÄÄ ILMAN LUOJAN LÄSNÄOLOA

Henkisielullisesti ihmisen elämä, tajunta ja näin ajattelumahdollisuuskin tulevat Luojan huomiosta Tämän energiavirrasta. Avataara Amma korostaa kirjoissaan, ettei ihminen pystyisi nostamaan sormeakaan ilman tätä Luojan huomiota. Joogakirjallisuudessa on kuvattu näitä energiakanavia. Vastaavasti nukahtaessa Luojan huomio minätajunnan kanssa siirtyy pois aineellisesta kehosta ja ihminen siirtyy henkissielullisena olentona astraali- eli unimaailmaan. Tämä siirtyminen voi olla myös tietoista. Jotkut ovat kuvanneet kirjoissaan havaintomatkojaan astraalimaailmassa kehosta irtoamisen jälkeen. Astraalimaailman havainnot ovat kuitenkin kaiken aikaa muuttuvia riippuen ihmisen omista ajatuksista ja tunteista.

Sattumanvarainen kehosta irtautuminen henkissielullisena olentona on melko tavallista, ilmeisesti kymmenet miljoonat ihmiset ovat sen kokeneet. Joillakin voi olla toistuvia tällaisia kokemuksia, joillakin se voi tapahtua tahdonalaisesti (huomaa tässä yhteydessä 2 Kun. 6:12). Raamatussa kuvataan, kuinka profeetta Elia teki kehon ulkopuolella vakoilua muistuttavia havaintomatkoja. Shamaanirumpu on toisinaan yhdistetty apuvälineeksi shamaanien astraalimatkailussa.

 

IHMINEN ON LUOTU RAKKAUSOLENNOKSI

Raamatun mukaan ihminen on luotu rakkausolennoksi ja tämän vuoksi tasapaino sisäisen Itsensä, Luojansa kanssa tarkoittaa tietynlaista elämäntapaa, minkä Jeesus on kuvannut ihmisyyden tieksi Vuorisaarnassa. Tämä mielenhallintaan, totuudellisuuteen ja hyväntahtoisuuteen johtava elämäntapa vie jokaisen myös tietoiseen Luojayhteyteen. Luojayhteyden kokeminen on suurin onni sekä autuus. Tähän kokemukseen Jeesus kehottikin pyrkimään ensimmäiseksi. Tapahtumaa auttaisi, jos ottaisi Luojan huomioon läsnä olevana todellisuutena ajatuksissa, rukouksessa ja meditoimalla.

 

MIELEN PUHTAUDESTA

Jeesus jo 2000 vuotta sitten erityisesti varoitti panettelemasta ketään, vihollisia kehotti rakastamaan. Jos toiseen ihmiseen kohdistaa kielteisen asenteen, niin molemmat voivat alkaa reagoida siihen jo alitajuisesti ja huomata esimerkiksi työpaikalla tietynlaisen kielteisen ilmapiirin. Jos ajattelee kielteisesti, ajatukset heijastuvat ihmisen käytökseen, äänenpainoihin, sanavalintoihin ja ilmeisiin, tämä heijastuu ajanmittaan sosiaalisiin suhteisiin.

On inhimillistä vihata ja luoda pahansuopia, kostonhimoisia ajatuksia pahantekijälleen, joskus vuosia. Mutta henkissielullisesti omat ajatukset heijastuvat haitallisesti takaisin minään kuin peilistä. Olisi hyvä toivoa Kristuksen johdatusta itselle ja pahantekijälle. Mitä huolellisempi pystyy olemaan mielensä ajatuksista niin sitä parempi. Olisi hyvä oppia tarkkailemaan itseään ja omia ajatuksiaan kuin ulkopuolinen. Henkisissä kirjoissa painotetaan, että pitäisi valita, mutta ei saisi haluta. Jos haluajatus ei toteudu, niin se voi aiheuttaa tarpeetonta ärtyisyyttä.

 

PELKO TUKAHDUTTAA SEKÄ SAMENTAA MIELEN

Mieli muodostaa ajatuksesta tunteen ja päinvastoin. Tapahtuma on yleensä aavistuksenomainen ja jää huomaamatta. Ääriesimerkkinä alkoholismin tuskassa voi nähdä päivätietoisuudessa käärmeitä tai hämähäkkejä. Pelko tukahduttaa ihmisen ymmärrystä ja tiedostamista toimien näin myös toisten mahdollisena hallintakeinona. Ei saisi pelätä. Pelko on eri asia kuin varovaisuus. Pelko on tietyllä tavalla kutsu, vaikka kukaan ei sitä luokseen halua. Luonnon lakina samanlainen energia vetää puoleensa toista samanlaista. Elämän ehtoopuolella ihmiset harmittelevat usein, mitä pelokkuuden tai arkuuden vuoksi eivät ole uskaltaneet tehdä.

Sielu on rakkauden ruumiillistuma yrittäen auttaa ihmistä. Ihmisen tulisi kehittää henkistä herkkyyttään, mihin sielullisuus antaa lukuisia mahdollisuuksia. Tapahtumaa auttaisi suuresti, jos ihminen olisi hetkessä tietoisena ja ajattelisi elämänmyönteisiä, kiitollisia sekä hyväntahtoisia ajatuksia ja avaisi näin mieltään. Jokaisen pitäisi kiinnittää huomiota ja keskittyä hetkeksi inhimillisyyteen huomioiden muut sekä arvostaen sielullisia kosketuksia, kuten rakkaudellisia tunteita, yleviä aavistuksia ja mielikuvia, elämän antamia kohottavia kokemuksia, henkisiä taideteoksia, kohottavaa musiikkia jne.

Edelliseen liittyy läheisesti hienovaraisen, herkän sielullisen huomiokyvyn kehittyminen. Luojan voi tiedostaa vain rakkauden kokemuksessa, Rakkaus on ihmisen ja Luojan yhdistävä tekijä. Henkisissä kirjoissa tuodaan esiin näkemys, että Luoja laittaa ihmiselle verhon henkiseksi näköesteeksi, minkä ottaa halutessaan pois. Avataara Amma suosittelee henkisenä tienä antaumuksen tietä, joka tarkoittaa epäitsekästä rakkaudellista turvaamista Yhteen Jumalaan. Antaumuksen tiellä voi nauttia autuudesta heti alusta alkaen. Avataara Amman mukaan tiedon tiellä pyrkiminen perimmäiseen totuuteen on hyvin vaikeata ja vain yksi tai kaksi tuhannesta onnistuvat. Avataara Amman mukaan jokaisen ihmisen on mahdollista kokea maallisen elämän aikana tietoinen Luoja-, taivaskokemus.
 

Markku Jyväkorpi
www.rajatieto.com

 

ALOITUSSIVULLE