Elokuu 2019

 

 

 

 

 Markku Jyväkorpi

 

 Luovuuden olemuksesta

 

Ikonissa taiteilija on kuvannut rakkauden herkän kosketuksen. Oivalluksessa kehon, mielen ja oman rakkaudellisen Luojayhteyden pitää olla hetki tasapainossa keskenään.

 

Luovuudessa ihminen oivaltaa jotakin uutta. Tätä tapahtumaa voi lähestyä materialistisesti aivotapahtumana kuvitellen, että aivosoluissa tapahtuu jonkinlainen "oikosulku", mikä ilmenee uutena ratkaisuna. Esimerkiksi Albert Einstein oivalsi kaavan, mikä yhdistää aineen ja energian toisiinsa eli tässä kaavassa ne ovat yksi ja sama vain eri muodoissa.

Toinen lähestymistapa oivallukseen on henkinen näkökulma. Tällöin keho on pelkkä kuori ja minä on henkissielullinen olento tilapäisesti aineellisessa kehossa. Minä on mielen avulla yhteydessä korkeampiin tietoisuustiloihin myös Luojan Mieleen. Kirjassaan "Symbolit piilotajunnan kieli" (Otava 2003) Carl G. Jung tuo kollektiivisen piilotajunnan käsitteen, missä kaikki tapahtuu ja kaikki ovat yhteydessä toisiinsa.

Rakkaus on jumalallista värähtelyä ja siihen liittyy energisoitumista, tietoisuuden kohoamista, luovuutta sekä oivaltamista. Tässä ajattelutavassa oivalluksen saaminen liittyy läheisesti elämän ja toisten auttamiseen.

 

IHMINEN ON RAKKAUSOLENTO

Suomalaisessa miesperinteessä on ihannoitu aikaisemmin kovia arvoja, kuten tunteiden ilmaisun kieltämistä. Raamatun mukaan ihminen on luotu kuitenkin Jumalan kuvaksi eli rakkausolennoksi ja näin tunneihmiseksi. Tunteet ohjaavatkin jokaisen käytöstä. Neale Walsch kanavoi jopa kirjoissaan, että ihmisen toiminnan taustalta löytyy aina joko rakkaus tai pelko.

Meidän aikakautemme on poikkeuksellisen materialistinen, mutta jos ihminen valitsee sen näkökulmakseen, niin lähes huomaamattaan upottaa itsensä maallisuuden pimeyteen ja ankeuteen. Jokainen ihminen pyrkii onnellisuuteen. Materialismissa onnellisuuden lähdettä etsitään yksipuolisesti maallisuudesta ja maallisista arvoista.

Jokaisessa ihmisellä on alitajuinen muisto ja sisäinen pyrkimys Luojayhteyteen eli rakkauden, autuuden, onnellisuuden, elämän ykseyden lähteeseen. Vapaan tahdon avulla ihminen voi torjua tätä yhteyttä ja kuvitella materialistisesti, ettei ihmisellä ole mitään vastuuta odotettavissa tekemisistään, jos maallisessa elämässä ei joudu niistä vastuuseen. Unissa ihmisellä kerrotaan kuitenkin, missä ihmisyydessä mennään ja mitä pitäisi ottaa huomioon. Jos henkisen todellisuuden torjunta on poikkeuksellisen voimakasta, niin kasvisymbolit ilmestyvät unikuviin. Mielen torjunta ei ymmärrä poissulkea niitä.

Jeesus kuvasi Vuorisaarnassa jokaiselle tarkoitetun ihmisyyden elämäntavan, mikä johtaa myös henkiseen avautumiseen. Suurin onni ja autuus on oman Luojayhteyden kokeminen. Henkiseen kehitystapahtumaan liittyy herkkyyden kasvaminen ja syvällisempi elämän ymmärtäminen sekä tiedostaminen. Tämä elämäntapa johtaa parempaan ajatuksien, tunteiden sekä mielen hallintaan. Olisi keskeistä kiinnittää huomiota rakkaudellisiin tunteisiin, aavistuksiin, oivalluksiin, yleviin mielikuviin jne. Ne eivät synny solujen aineenvaihdunnasta vaan ovat sielullista viestintää.

Kun ihminen kokee erityisen henkisen kokemuksen, niin usein tämä kokemus työnnetään pois mielestä ja unohdetaan. Tämä on voinut olla kuitenkin aivan erityinen Luojan rakkaudellinen huomio virikkeeksi henkiselle aktivoitumiselle.

Lorna Byrne on maailmankuulu enkelikirjailija, joka on kuvannut selvänäköisesti enkeleitä ja näiden toimintaa Jumalan palvelijoina. Byrnen mukaan enkeleillä ei ole vapaata tahtoa kuten ihmisillä. Enkelit ottavat haluamansa muodon ja luovat rohkaisevan rauhan ilmapiirin tuoden mieleen jotakin keskeistä. Byrnen mukaan enkelit auttavat ihmistä lukemattomilla tavoilla. Maallisesti kaikki on sattumaa, mutta henkissielullisesti sattuma on näennäistä.

"Voi Hyvin lehdessä" (1/2019) oli artikkeli Norjan prinsessa Märtha Louisesta, missä hän kuvasi ensimmäistä enkelikokemustaan. Siinä hän kiinnitti huomiota ennen kokemustaan ruusuntuoksuun, vaikka huoneessa ei ollut kukkasia. Tässä tapahtumassa tehtiin ensin aistihavainto ja tämän jälkeen tapahtui henkinen kokemus. Kirjallisuudessa löytyy aina Raamatusta lähtien lukemattomia henkiseen rinnakkaistodellisuuteen liittyviä maallisia tapahtumia. Esimerkiksi eräänä suomalaisena erikoisuutena oli Ylöjärven kummitustapahtumat 1880-luvulla, joita käsiteltiin kahdessa oikeusasteessa.

Ihminen voi torjua itseltään jokaisen henkiseen rinnakkaistodellisuuden viittaavan tapahtuman vetoamalla tieteellisen ajattelun vaatimaan loputtomaan toistettavuuteen. Toisaalta Jeesuksen kuvaamalla elämäntavalla jokaisen on mahdollista kokea yksiselitteinen Luoja-, taivaskokemus maallisen elämän aikana.

Inhimillisessä elämässä kaikki kehittyvät tai taantuvat, mikään ei pysy paikoillaan. Henkisessä kehitystapahtumassa olisi keskeistä huomioida läsnäolevana elämän lukuisat henkisesti kohottavat tilanteet, kuten inhimillisen vuorovaikutuksen herkät tunteet, rakkaudellisen Luojayhteyden huomioiminen elävänä todellisuutena, rukoileminen, runon lausuminen, laulaminen, henkisesti kohottavat tilaisuudet, koskettavaan taideteokseen kuten ikoniin virittäytyminen, koiranpennun halaaminen, luonnon kauneuteen virittäytyminen, uiminen jne eli osallistumalla hetkessä tietoisena elämän kokemiseen.

Symbolinen vastaavuus on autoa ajaessa. Kun hetkeksi pysähtyy ja menee auton ulkopuolelle, niin huomaa aivan eri maailman kuten tuulen vireen, lintujen laulun, kukkasten tuoksun ja kauneuden jne. Usein ihminen on uppoutunut vanhojen ajatuksien "oravanpyörään" ja elämän lukuisat kohottavat tapahtumat lipuvat huomaamatta ohi.

 

HENKISET KOKEMUKSET OVAT OLENNAINEN OSA USKONTOA

Ajatus on tapahtuman ulkokohtaista kuvaamista. Uskontokin voidaan näivettää eri uskontojen ja henkisten kokemuksien vertailuksi älylliseksi pohtimiseksi. Jeesus ja Paavali kehottivat nimenomaan omiin henkisiin kokemuksiin eli hengellisyyteen, jopa pyrkimään ensimmäiseksi tietoiseen Luojakokemukseen. On eri asia puhua Luojan rakkaudesta kuin kokea Tämä.

Hetken, 1-2 sekunnin Luojakokemus antaa yksiselitteisen ymmärryksen omasta henkisestä olemassaolosta Luojayhteydessä ja poistaa kuolemanpelon. Vuorisaarnassa Jeesus välitti Jumalan tahdon ihmisyyden elämäntavaksi, mikä johtaa myös tietoiseen Luoja-, taivaskokemukseen. Voidaan myös sanoa, että maallisen elämän tarkoitus on tulla ihmiseksi. Jeesuksen kuvaamalla tavalla ihmisenä oleminen ja ihmisyyteen pyrkiminen johtaa myös jokaisen tietoiseen Luojayhteyteen.

Jos ihmisellä on mielenterveysongelmia, niin silloin voi olla kuitenkin hyvä ajatuksien ja tunteiden erottelukyky, mutta toisaalta poikkeuksellisen huono näiden kestokyky. Jos on mielenterveysongelmia niin silloin pitäisi "maadoittaa" mieli maalliseen todellisuuteen. Henkisessä kehitystapahtumassa on keskeistä mielen puhdistaminen käsittelemällä ja näin vapautumalla vanhoista kaltoinkohteluista, kielteisistä ajatus- ja tunnekokemuksista.

On keskeistä huomata, että Jumala on kolme yhdessä eli Isä, Poika ja Pyhä Henki. Tämä kolminaisuuden idea on kaikessa eli ajatus, sana ja teko. Jos jää ajatuksien ja sanojen asteelle, niin ei tapahdu mitään. Tarvitaan vielä toteutus. Jeesus ja Paavali painottivat erityisesti henkisiä kokemuksia eli hengellisyyttä. Kun luterilainen kansankirkko julistaa torjuvan suhtautumisen henkisiin kokemuksiin jopa Kristuksen (Jumalan) kokemiseen, niin tämä käsitys on täydellisesti päinvastainen mitä Jeesus kehotti tekemään.

Keskustelin luterilaisen papin kanssa ja ihmettelin, miksi Pyhä Henki ei ilmene kirkossa. Papin mukaan papit auttavat Pyhää Henkeä ja Tämä voi siirtyä syrjään. Luterilainen kansankirkko on vienyt tapahtuman vielä askeleen pitemmälle.

 

ELÄMÄ ON LUOJAN RAKKAUDELLISTA ILMENNYSTÄ

Elämä voidaan nähdä Luojan rakkaudellisena läsnäolona, missä kauneus ja viisaus alkavat viestittää elämän taustalla olevaa Luojan rakkaudellista läsnäoloa, korkeampaa tietoisuutta, mutta tähän pitäisi keskittyä hetkeksi. Tällöin ihminen voi kokea rakkaudellisuutta, onnellisuutta, suurta rauhaa ja tasapainoisuutta, kohota korkeampaan tietoisuustilaan, henkisiin kokemuksiin. Jokaisen olisi keskeistä pitää Luoja usein mielessään.

Jos alkaa epäillä tai pohtia omaa henkistä kokemustaan, niin samalla keskeyttää sen ja muuttaa tapahtuman maallisen mielen ajatuksiksi, mikä tapahtuu aina maallisessa mielessä. Huomaa tässä yhteydessä sanonta: "Rakastan sinua. En usko. Todista." Ajatteleminen ja kokeminen tapahtuvat aina eri tietoisuustilassa. Kaikki mikä tulee Kristuksen Valtakunnasta on totuudellista. Tunne viestittää alkuperän. "Paholaisen" läsnäolo tekee kammottavan tunteen tai hajun.

Koko elämän voi muuttaa Luojaläheiseksi meditaatioksi. Jung kirjoitti edellisessä kirjassaan, että ihmisen pitäisi elää kahdessa todellisuudessa samanaikaisesti ollen tarkkaavainen, mitä huomioita ja rakkaudellisia yleviä virikkeitä saa Luojaltaan. Mitä enemmän ottaa Luojan huomioon elämässään, niin sitä todellisemmaksi Tämä tulee. Jos ei ota Luojaa huomioon elämässään, niin Luojayhteys jää vain piileväksi mahdollisuudeksi. Tietoista yhteyttä sanotaan Luoja-, taivaskokemukseksi.

Vaikka ihmisen toiminnan peruste on keskeisesti tunne, niin ratkaisujen perusteluna selitetään lähes aina järjen ja logiikan käyttämistä. Tässä ihmisen mielikuvitus on lähes rajaton. Omat vaikuttimet naamioidaan järkeviltä vaikuttaviin mielipiteisiin. Esimerkiksi materialistille mikään henkinen todiste ei ole riittävä.  Taustalla voi olla myös pelko, mitä vertaisryhmä ajattelisi, jos muuttaisi omaa näkökulmaansa eli hylkäisi ennakkoasenteen ja johtotähdeksi valitsisi totuudellisuus.

Työpaikalla sympatia ja antipatia on usein taustalla oleva tekijä, mikä selittää mielivaltaisuutta. Esimies voi pitää toista ilman perusteita hankalana tai kyseenalaistaa ammattipätevyyttä, professori voi olla päästämättä opiskelijaa tutkinnosta vetoamalla koulutettavien tasoon, uskonnollisessa liikkeessä joku voidaan leimata harhaoppiseksi jne.

 

PELKO JA KIELTEISYYS TUKAHDUTTAVAT MIELEN JA KEHON

Pelko ja kielteinen ajattelu supistaa, tukkeuttaa kehoa ja pimentää mieltä. Mielikuva on voimallinen kutsu. Pelko kutsuu pimeyttä ja rakkaus päinvastaista. Sydämen kyllyydestä suukin puhuu hyvässä ja pahassa. Rakkaus yhdistää rakkauden kohteeseen. Rakkaus, onnellisuus ja ilo avaavat mielen korkeammalle tietoisuudelle, oivallukselle ja luovuudelle. Jos pitäisi keksiä aivan uusi ratkaisu, niin vastausta ei löydä maallisen mielen vanhoista ajatuksista. Mitä enemmän yrittää pakottaa mieltänsä oivallukseen, niin sitä vaikeammaksi tulee. Sama asia tulee esiin myös nukahtamisessa, mitä enemmän yrittää, niin sitä vaikeampaa.

Neale Walsch kanavoi kirjassaan "Huomisen Jumala" (WSOY 2005) sivulla 50 luovuuden henkisestä olemuksesta seuraavasti: "luovuutta ja elämää ohjaava voima on ideoiden kasvupohja, jumalallista värähtelyä ihmisessä, itsemme suurempi versio, tietoisesti ja tarkoituksellisesti toimiva kosminen olento, joka on virittäytynyt inhimillisiin päämääriin ja mahdollisuuksiin."

 

IHMINEN VOI KEHITTÄÄ TIEDOSTAMISTAAN JA LUOVUUTTAAN

On keskeistä ymmärtää, kun ihmisen edessä on uusi ratkaisu, niin silloin aivosolut eivät ratkaise asiaa. Aivot ovat tietokonemainen muistikeskus, missä on vain vanhoja muistijälkiä. Jos aivoja ärsytetään tavalla tai toisella, niin mitään uutta sieltä ei saa ulos.

Kymmenet miljoonat ihmiset ovat kokeneet yllättävän kehosta irtautumisen hetkeksi. Kaikki ovat tehneet saman havainnon, että keho on pelkkä kuori. Tällöin ihminen havaitsee olevansa ajatteleva henkissielullinen olento kehon ulkopuolella. Henkisenä olentona ihminen pystyy liikkumaan ajatuksen voimalla. Toisinaan tehdään havaintoja, mikä ei ole mahdollista kehosta käsin tai aivotapahtumana. Tähän kokemukseen liittyy yleisesti kuoleman pelon menettäminen ja se muistetaan yksityiskohtaisesti koko elämä. Tietyssä henkisen kehityksen vaiheessa ihminen voi irrota kehostaan tahdon voimalla.

Materialistin suhtautuminen henkiseen rinnakkaistodellisuuteen on ennakkoehdon tukahduttuma eli pitäisi todistaa todeksi ennen kuin voi uskoa. Tämä pitäisi olla, että uskon kun olen kokenut. Ihmiselämässä lukuisissa asioissa todistelu on täysin keinotekoista ja mahdotonta, esimerkiksi jos polkupyörällä ajamisesta lukisi kirjallisuutta kuinka paljon tahansa, niin itse kokemus jää saavuttamatta. Sama asia on Luoja-, taivaskokemuksessa. Ajatukset ja mielipiteet, tapahtuman kuvaukset eivät yltä itse kokemukseen. Hetken kokemus antaa syvällisen, yksiselitteisen ymmärryksen ja uskon varmuuden.

Jeesus jo 2000 v. sitten toi esiin, että Taivasten Valtakunta on sisäisesti teissä ja kehotti ensimmäiseksi pyrkimään tietoiseen Luoja-, taivaskokemukseen. Jeesuksen sanoin ihminen on kaiken aikaa Taivaassa, Luojan rakkaudellisessa läsnäolossa. Tämä pitäisi tiedostaa kokemalla. Näin ihminen pyrkii jonnekin, missä jo on.

Ihmisellä on kaiken aikaa myös sisäinen viisaus ja johdatus käytettävissä. Neale Walsch kanavoi kirjoissaan, että vilpittömään kysymykseen saa vastauksen mutta vastaus tulee joskus viiveellä ja odottamattomalla tavalla. Luojaa ei voi käyttää persoonallisuutta korostaviin tarkoituksiin.

Raamatullisesti sanotaan Kristuksesta (Sanasta, Logoksesta), että Hänessä me elämme, olemme ja liikumme. Näinkin koko elämä voidaan nähdä Luojan ilmentymänä ja rakkaudellisena läsnäolona. Kun ihminen kohdistaa Luojaan rakkaudellisen rukouksen tai huomion, niin tämä jää vaikuttamaan kohottavana voimana sekä tietoisuutta lisäävänä tapahtumana koko elämän ajaksi. Mutta on olennaista keskittyä hetkeksi tapahtumaan.

Avataara Amman mukaan Luoja on tajunta, tietoisuus, mikä läpäisee kaiken. Kaikessa mitä ihminen kohtaa on taustalla Luojan rakkaudelliset kasvot. Kaikki tapahtuu Luojan Mielessä. Jumalallisen rakkaudellisen läsnäolon voi löytää sekä kokea vain sisäisesti, ei pyrkimällä johonkin tai etsimällä jotakin itsensä ulkopuolelta. Jos ihminen keskittyy Jumaluuteen, jolla on muoto, niin ihminen kohtaa ensimmäiseksi Jumaluuden muotona, jos keskittyy Jumaluuteen, jolla ei ole muotoa, niin taivaskokemus on kuin sulautuminen tietoisena rakkauden, autuuden mereen, Luojan energiakenttään.

Ihminen on maallisessa elämässä usein kuin prinsessa satunäytelmässä "Prinsessa Ruusunen" kertomalla itselleen, mitä on mahdotonta henkisesti havaita tai kokea. Samalla ihminen tekee itselleen "noidutun" ajatusansan. On hyvin vaikeata havaita tai kokea omien epäilyjen tai ajatuksien vastaista.

Uuden ratkaisun, luovuuden ja oivalluksen avain on mielessä, minkä pitäisi virittäytyä korkeammalle tietoisuudelle. Toisinaan ylivoimainen ongelma saa vastauksen unen aikana aivan kuin ihminen hakisi sen jostakin. Jokainen voi kehittää omaa tiedostamistaan ja luovuuttaan.
 

www.rajatieto.com

 

 

ALOITUSSIVULLE