Lokakuu 2019

 

 

 

 

 Markku Jyväkorpi

 

 Ihmisyyden idea

 

Näkökulman vaihtaminen voi muuttaa koko elämän. Ihminen voi ajatella olevansa vain aineellinen keho. Jokainen pyrkii pitämään omia ajatuksiaan oikeina, vaikka niillä ei olisi mitään tekemistä todellisuuden kanssa. Ihminen pystyy järkeilemään melkein mitä tahansa omaksi edukseen vetoamalla johonkin pieneen yksityiskohtaan tai keksimällä ennakkoehtoja. Ihminen voikin uppoutua maallisuuteen lähes huomaamattaan. Mutta jos ihminen etsii ihmisyyteen kätkeytyvää todellisuutta ilman ennakkoehtoja, niin jossakin vaiheessa tiedostaa olevansa henkissielullinen olento aineellisessa kehossa sekä oman henkisen olemassaolonsa Luojayhteydessä. Mikä on arvokkainta ja lähinnä jää helposti huomaamatta.

Jeesus kehottikin pyrkimään tietoiseen Luoja-, taivaskokemukseen ensimmäiseksi. Jeesus kuvasikin Vuorisaarnassa jokaiselle tarkoitetun ihmisyyden elämäntavan, mikä johtaa myös yksiselitteiseen Luoja-, taivaskokemukseen.
 

RAKKAUDEN OLEMUKSESTA

Henkissielullisesti rakkaus ja elämä ovat Jumalan ilmentymiä. Raamatun mukaan ihminen on luotu Jumalan kuvaksi eli rakkausolennoksi. Rakkaus on jumalallista värähtelyä. Näin rakkauden tunne on jokaisen kokemus Jumalasta. Rakkaus on ihmisen ja Luojan yhdistävä tekijä. Rakkauteen, iloon ja onnellisuuteen liittyy värähtelytason nouseminen sekä samalla tietoisuuden kohoaminen.

Rakkauteen liittyy pyyteettömyys ja vapaus. Rakkautta ei voi ottaa. Rakkaudessa koen sen, minkä saan toisen kokemaan. Se on kuin äänirauta, mikä saa toisen värähtelemään, mikä taas koetaan voimistettuna itsessä eli lopulta kaksi äänirautaa voimistavat vuoronperää toisiaan.

Kymmenet miljoonat ihmiset ovat kokeneet kehosta irtautumisen. Tällöin jokainen huomaa liikkuvansa ajatuksen voimalla ja olevansa henkissielullinen olento, joka havainnoi ja ajattelee. Tässä kokemuksessa todetaan, että keho on pelkkä kuori ilman omaa elämää ja tajuntaa. Samalla voidaan tehdä havaintoja, mikä ei ole mahdollista kehosta käsin tai aivotapahtumana. Esimerkiksi voidaan tarkastella omaa takaraivoa tai naapurihuoneistoja, katon erikoisuuksia jne. Osa kokijoista ei haluaisi palata enää kehoonsa. Suhde ihmisyyteen ja Luojaan muuttuu totuudelliseksi.

Jokainen on samanaikaisesti myös henkisessä rinnakkaistodellisuudessa, mistä on monenlaisia kosketuskohtia maalliseen elämään, jos vain kiinnittää niihin huomiota. On keskeistä huomata, että yksi ainoa henkinen valokuva osoittaa materialismin harhaopiksi. Henkisiä valokuvia henkiolennoista on saatu myös tarkoissa tieteellisissä koeolosuhteissa.

Keho, mieli ja henkissielullinen puoli pitäisi olla tasapainossa keskenään. Häiriö yhdessä heijastuu muihinkin. Sielu, korkeampi minä on kaiken aikaa suorassa yhteydessä Luojaan toimien kuvaannollisena "muuntajana" ihmisen ja Luojan välillä. Näin ihminen tietääkin joka hetki, onko valinta, vaikutin rakkaudellinen, hyväntahtoinen. Sielu yrittää auttaa ihmistä takaisin elämän ykseyteen tietoiseen Luojayhteyteen. Tämä on mahdollista vain rakkauden kokemuksessa.

Jokainen ymmärtää, että elämään pitäisi saada rakkaudellisuutta, onnellisuutta ja iloa eli värähtelytasonsa nousemista. Maallisesti kielteinen ajattelu on usein hyvin perustelua, mutta toisaalta kielteiset mielikuvat samentavat mieltä ja tietoisuutta. Tällöin elämä alkaa näkyä entistä harmaampana ja ahdistavampana. Maallinen mieli pyrkii etsimään onnellisuutta maallisuudesta ja maallisista saavutuksista. Ihmisen pitäisikin huomioida paitsi kehon hyvinvointi ja mielen virikkeet niin myös arvostaa omaa sielullista herkkyyttään ja sen syventämistä antamalla tilaa rakkaudellisuudelle, kauneudelle sekä henkisille virikkeille. Värähtelytason nouseminen kohottaa samalla ihmisen ymmärrystä ja tietoisuutta. Rakkauden värähtelyihin liittyy läheisesti luovuus ja oivaltaminen.

Suurin onni ja autuus on oman Luojayhteyden kokeminen. Näin jokaisella on edessään elämän peruselementit, joiden avulla pitäisi luoda oma Luojasuhde. Jokaisella on omat erityiset esteet ylitettävänä. Toisen kokemus ei ole oma kokemus. On keskeistä huomata, että Jumala on kolme yhdessä eli Isä, Poika ja Pyhä Henki. Tämä kolminaisuuden idea on kaikessa eli ajatus, sana ja teko. Jos jää ajatuksien ja sanojen asteelle, niin ei tapahdu mitään. Tarvitaan vielä toteutus.

Neale Walschilta on seitsemän suomenkielisessä kirjaa. Kirjat on luotu telepaattisesti kanavoimalla. Ne käsittelevät ihmisen ja Luojan suhdetta sekä kommunikointitapoja. Esimerkiksi jokainen on syntymällä ihmiseksi tapahtumaketjussa missä Luojayhteys pitäisi tiedostaa. Mitä ihminen ei tiedosta, niin sitä ei ole omassa todellisuudessa.

JEESUS KEHOTTI TIETOISEEN LUOJAYHTEYTEEN

Jeesus kehotti hengellisyyteen eli henkisiin kokemuksiin ja jopa pyrkimään ensimmäiseksi tietoiseen Luoja-, taivaskokemukseen. Avataara Amman mukaan jokaisen ihmisen on mahdollista maallisen elämän aikana kokea tietoinen yksiselitteinen Luoja-, taivaskokemus. UT:ssa on arvoituksellinen lause, että tulen yllättäen kuin varas yöllä. Tähän Luojansa kokemiseen voi liittyä mielenkiintoinen yksityiskohta. Ihminen voi huomata juuri ennen syvällistä henkistä kokemusta olevansa itsensä ulkopuolelta tulevan säteilevän rakkauden kohteena.

Rakkauden kokemuksessa kaksi yhtyy yhdeksi. Huomaa Jeesuksen sanat, että minä ja Isä olemme yhtä. Jokainen huomaa tämän yksiselitteisessä Luoja-, taivaskokemuksessa. Jeesus toi jo 2000 v. sitten elämäntapamallin, kuinka maallisen elämän aikana jokainen voi kokea Luoja-, taivaskokemuksen.

Materialistiselle psykiatrille Jeesuksen edelliset sanat ovat täysi mahdottomuus ja kaikin tavoin vastustettava asia, koska Jeesus osoittaa näinkin materialistisen maailmankuvan virheelliseksi. Materialistinen psykiatri on kuin kuningas satunäytelmässä "Kuningas ilman vaatteita", jos ei usko, niin on sairas.

Luterilaisen kansankirkon suhtautuminen on myös melko ankea: Kirkkoherra Voitto Viro tuo kirjassaan "Sielu on suunnaton ihme" syyn protestanttien kielteiseen suhtautumiseen mystiikassa Luojansa, Kristuksen kohtaamisesta: "ihmisen syntisyys ja vanhurskauttamisopin perusteet vaarantuvat". Jeesus kehotti kuitenkin henkisiin kokemuksiin, jopa pyrkimään ensimmäiseksi Luoja-, taivaskokemukseen. Seurakuntalainen saa keskustella pyhien 2000 v. vanhoista henkisistä kokemuksista, mutta itse ei saa kokea. Toisaalta luterilainen kansankirkko arvostaa suuresti uskon varmuutta, mutta uskon varmuus syntyy kuitenkin oman kokemuksen avulla.

Ortodokseille Kristuksen ja Pyhän Hengen kokeminen on suurin onni sekä autuus. Uskonto-opillisesti on mielenkiintoista, että ortodokseille hengellisyys on aivan luonnollista ja luterilaiselle kansankirkolle suoranainen "punainen vaate", minkä ankeuden sai kokea aikanaan kirkon sisällä syntynyt Nokia missio herätysliikekin.

Hetken 1-2 sekunnin Luojakokemus antaa yksiselitteisen ymmärryksen omasta henkisestä olemassaolosta Luojayhteydessä ja poistaa kuolemanpelon. Vuorisaarnassa Jeesus välitti Jumalan tahdon ihmisyyden elämäntavaksi, mikä johtaa myös tietoiseen Luoja-, taivaskokemukseen. Voidaan myös sanoa, että maallisen elämän tarkoitus on tulla ihmiseksi. Tässä mielessä ihmisenä oleminen ja ihmisyyteen pyrkiminen johtaa myös tietoiseen Luojayhteyteen. Vuorisaarnan ohjeistuksessa on keskeistä pyrkimys huolellisuuteen ja hyväntahtoisuuteen mielen ajatuksista, tunteista, sanoista ja teoista, ei saisi tehdä mitään sopimatonta, pyrkimys totuudellisuuteen, elämän sekä toisten auttamiseen.

Jeesus puhui rukouksesta Buddha meditaatiosta. Nämä ovat uskonnollisesti yksi ja sama, ollaan hetki kiitollisella mielellä Luojan rakkaudellisessa läsnäolossa. Luojaa lähestyttäessä on keskeistä huomata Jeesuksen sanat, että pitäisi olla lapsen kaltainen eli ei saisi olla odotuksia eikä ennakkoehtoja tai epäilyjä. Pitäisi olla avoin ja vilpitön. Jeesuksen kuvaamaan elämäntapaan liittyy jossakin vaiheessa syvällisempi itsetuntemus ja samalla Luojansa, Itsensä tiedostaminen.

AJATUS JA MIELI OVAT MINÄN TYÖVÄLINEITÄ

Ajatus ja mieli ovat minän sokeita työvälineitä ilman omaa harkintaa. Näin ihmisyydessä muuttuukin keskeiseksi, mitä ajatuksia hyväksyy mieleensä. Mieli pyrkii toteuttamaan mieleen valittuja ajatuksia käskysanoina. Mieli pystyy virittäytymään melkein mihinkä tahansa. Omat ajatukset muodostavat mielessä suodattimen, minkä läpi katsotaan elämää. Jokainen näkeekin elämän ajatuksiensa mukaisena. Aistihavainnotkin muuttuvat ensin ajatuksiksi, mitkä vasta havaitaan. Näin aistihavainnotkin joutuvat menemään mielen ajatussuodattimen läpi. Tämä tulee hyvin esiin hypnoosikokeissa, missä ajatussuggestiot harhauttavat minää aistihavainnoista huolimatta. Esimerkiksi ihmisellä voi olla mielikuva olemisesta teräshäkissä, tästä ei pääse pois vaikka kuinka yrittää.

Jokainen ihminen etsii onnellisuutta. Ihminen tietää alitajuisesti, että Luoja on rakkauden, ilon, autuuden, onnellisuuden ja elämän ykseyden keskus. Sielu, korkeampi minä yrittää auttaa ihmistä takaisin tietoiseen Luojayhteyteen. Tunteet ovat Sielun keskeistä viestintää ja jokainen tietääkin aina valintatilanteessa, onko rakkaus ja hyväntahtoisuus omana vaikuttimena.

On keskeistä ymmärtää, etteivät aineellisen kehon solut tunne rakkautta, myötätuntoa eikä inhimillisyyttä vaan ihminen henkissielullisena olentona. Ihmisyyden peruskysymys on ymmärtäminen ja tiedostaminen. Jos ihminen umpioi mielensä takertumalla yksipuolisesti maallisuuteen ja maallisiin mielipiteisiin, niin ihminen joutuu omien ajatuksiensa ansaan. Esimerkiksi jos ihminen uskoon, ettei tietoista Luojayhteyttä tai henkistä rinnakkaistodellisuutta voi olla olemassa, niin mieli toteuttaa tämänkin ja on hyvin vaikeata havaita tai kokea omien ajatuksien vastaista.

Ihminen voi sulkea mielensä myös vanhojen ajatuksien ja kokemuksien "oravanpyörään". Tällöin on vaarana, että elämän antamat henkisesti kohottavat mahdollisuudet lipuvat ohi huomaamatta. Jokainen voi näivettää Sieluansa sulkemalla tähän liittyvän herkän todellisuuden pois mielestään.

SIELULLISEN HERKKYYDEN KEHITTÄMISESTÄ

Tähän sielulliseen elämäntapaan liittyy läheisesti tsakrojen aktivoituminen. Sielulliseen puoleen liittyy elämän herkkä kokeminen ja huomioiminen sekä näin oman herkkyyden sekä hienovaraisen havainnoimisen kehittyminen. Olisi keskeistä kiinnittää huomiota tunteisiin, aavistuksiin, oivalluksiin, yleviin mielikuviin jne. Ne eivät synny solujen aineenvaihdunnasta vaan Sielullisesta johdatuksesta.

Kun ihminen kokee erityisen henkisen kokemuksen, niin usein tämä kokemus työnnetään pois mielestä ja unohdetaan. Voidaan ajatella, että olipa erikoinen tapahtuma tai kokemus. Tämä on voinut olla kuitenkin aivan erityinen Luojan rakkauden kosketus virikkeeksi henkiselle aktivoitumiselle.

Henkisessä kehitystapahtumassa on keskeistä inhimillisen vuorovaikutuksen herkät tunteet, rakkaudellisen Luojayhteyden huomioiminen elävänä todellisuutena, rukoileminen, runon lausuminen, laulaminen, henkisesti kohottavat tilaisuudet, taideteokseen kuten ikoniin virittäytyminen, koiranpennun halaaminen, luonnon kauneuteen virittäytyminen, uiminen jne. eli osallistumalla läsnäolevana ja hetkessä tietoisena elämän kokemiseen. Symbolinen vastaavuus on autoa ajaessa. Kun hetkeksi pysähtyy ja menee auton ulkopuolelle, niin huomaa aivan eri maailman kuten tuulen vireen, lintujen laulun, kukkasten tuoksun ja kauneuden jne.

IHMISEN MIELI ON OSA LUOJAN MIELTÄ

Kirjassaan "Symbolit piilotajunnan kieli" Carl G. Jung tuo esiin näkemyksen, että ihminen on saanut mielensä Luojalta. Jungin mukaan ihmisessä on kaksi mieltä, persoonaa. Tämä suurempi on Luoja, Itse. Kaikilla on mieli, mutta kukaan ei tiedä mikä mieli on. Minä on mielen avulla myös kaiken aikaa Luojayhteydessä. Jung toi myös kollektiivisen piilotajunnan käsitteen, missä ihmisen mieli on yhteydessä koko maailmankaikkeuteen ja kaikki ovat yhteydessä toisiinsa. Luonnonlakina samanlainen energia vetää puoleensa toista samanlaista. Omilla ajatuksillaan ihminen voi luoda tiedostamattomalla puolella "tilauksia". Näin ihminen voi huomata olevansa tilanteissa, joita ei haluaisikaan kohdata.

Neale Walsch kanavoi kirjassaan "Huomisen Jumala" sivulla 183 seuraavasti: "Kuolemaa ei ole, joten miten voisi olla sen jälkeistä tuomiopäivääkään? Elämä ei pääty koskaan. Kaikki mitä itsestäsi ajattelet näkyy todellisuudessasi, tässä ja tulevassa elämässä. Kaikki mitä, sanot ja teet, luo sen, mikä olet."  Ajatuksen, sanan sekä teon taustalta löytyy aina rakkaus tai pelko.

Jokaisen elämä etenee omien ajatuksien johdattamana. Omat ajatukset avaavat tai sulkevat oven myös Taivasten Valtakuntaan. Ajatus luo kokemuksen ja kokemus luo ajatuksen. Tästä tulee helposti ketjureaktio hyvässä ja pahassa. Olisi suuri etu olla huolellinen ja hyväntahtoinen omista ajatuksistaan. Esimerkiksi jokainen ymmärtää kuinka kohtalokasta voi olla kaikille osapuolille, jos liikenteessä alkaa opastaa toista.

LUOVUUDESTA

Ihmisen valinnat johtavat ihmistä hetki hetkeltä lähemmäksi tietoista Luojayhteyttä tai päinvastoin. Vaikka toiminnan peruste on tunne, niin toiminnan perusteluna selitetään lähes aina järjen ja logiikan käyttäminen. Omat vaikuttimet naamioidaan järkeviltä vaikuttaviin mielipiteisiin. Esimerkiksi esimies voi pitää toista epäluetettavana, ammattipätevyyttä riittämättömänä tai hankalana häiriöitä tuottavana, professori voi olla päästämättä opiskelijaa tutkinnosta vetoamalla koulutettavien tasoon, uskonnollisessa liikkeessä joku voidaan leimata harhaoppiseksi jne.

Ihmisyydessä on kysymys, kuinka Sielu rakkauden ruumiillistumana, Luojan "muuntajana" voisi ilmentyä ihmisessä ja ihmisen kautta. Ihminen voi avata luovasti tietoisuuttaan monella eri tavalla kutsumaalla rakkautta, iloa, onnellisuutta, esimerkiksi sulautumalla kohottavaan musiikkiin, ihailemalla luonnon kauneutta, kiitollisella rukouksella, virittäytymällä ikoniin, elämää ja toisia auttamalla jne. Rakkaus ja ilo kohottavat ihmisen tietoisuutta ja mahdollistavat näin luovuuden sekä oivalluksen. Jos pitäisi keksiä aivan uusi ratkaisu, niin vastausta ei löydä maallisen mielen vanhoista ajatuksista. Mitä enemmän yrittää pakottaa mieltänsä oivallukseen, niin sitä vaikeammaksi tulee. Sama asia tulee esiin myös nukahtamisessa, mitä enemmän yrittää tai pakottaa itseään nukkumaan, niin sitä hankalammaksi tilanne tulee.

Neale Walsch kanavoi kirjassaan "Huomisen Jumala" (WSOY 2005) sivulla 50 luovuudesta seuraavasti: "luovuutta ja elämää ohjaava voima on ideoiden kasvupohja, jumalallista värähtelyä ihmisessä, itsemme suurempi versio, tietoisesti ja tarkoituksellisesti toimiva kosminen olento, joka on virittäytynyt inhimillisiin päämääriin ja mahdollisuuksiin."

KAIKKI TAPAHTUU LUOJAN MIELESSÄ

Jeesus jo 2000 v. sitten toi esiin, että Taivasten Valtakunta on sisäisesti teissä ja kehotti ensimmäiseksi pyrkimään tietoiseen Luoja-, taivaskokemukseen. Jeesuksen sanoin ihminen on kaiken aikaa Taivaassa, Luojan rakkaudellisessa läsnäolossa tiedostamatta asiaa. Näin ihminen pyrkii jonnekin, missä jo on. Ihminen on kuvaannollisesti kuin sokea näkevien joukossa.

Ihmisellä on kaiken aikaa myös sisäinen viisaus ja johdatus käytettävissä. Neale Walsch kanavoi kirjoissaan, että vilpittömään kysymykseen saa vastauksen mutta vastaus tulee joskus viiveellä ja odottamattomalla tavalla.

Avataara Amman mukaan Luoja on tajunta, tietoisuus, mikä läpäisee kaiken. Kaikessa mitä ihminen kohtaa on taustalla Luojan rakkaudelliset kasvot.

Kaikki tapahtuu Luojan Mielessä. Jumalallisen rakkaudellisen läsnäolon voi löytää sekä kokea vain sisäisesti, ei pyrkimällä johonkin tai etsimällä jotakin itsensä ulkopuolelta. Jos ihminen keskittyy Jumaluuteen, jolla on muoto, niin ihminen kohtaa ensimmäiseksi Jumaluuden muotona, jos keskittyy Jumaluuteen, jolla ei ole muotoa, niin taivaskokemus on kuin sulautuminen tietoisena rakkauden, autuuden mereen, Luojan energiakenttään.

Raamatullisesti sanotaan Kristuksesta (Sanasta, Logoksesta), että Hänessä me elämme, olemme ja liikumme. Näinkin koko elämä voidaan nähdä Luojan ilmentymänä ja rakkaudellisena läsnäolona. Kun ihminen kohdistaa Luojaan rakkaudellisen rukouksen tai huomion, niin tämä jää vaikuttamaan kohottavana voimana koko elämän ajan. Jokaisen tulisi elää läsnäolevana ja hetkessä tietoisena. Näin koko elämän voi muuttaa Luojaläheiseksi meditaatioksi. Jung kuvasi asiaa kirjassaan, että ihmisen pitäisi elää kahdessa todellisuudessa samanaikaisesti ollen tarkkaavainen, mitä huomioita ja rakkaudellisia yleviä virikkeitä saa Luojaltaan. Mitä enemmän ottaa Luojan huomioon elämässään, niin sitä todellisemmaksi Tämä tulee. Jos ei ota Luojaa huomioon elämässään, niin Luojayhteys jää vain piileväksi mahdollisuudeksi. Tietoista yhteyttä sanotaan Luoja-, taivaskokemukseksi.
 

Markku Jyväkorpi
www.rajatieto.com

 

 

ALOITUSSIVULLE