Lokakuu 2018

 

 

 

 

 Markku Jyväkorpi

 

 Ihminen on lähellä ja kaukana luojastaan

 

  Ihminen hetki hetkeltä etääntyy tai lähestyy Luojaansa, mutta toisaalta on kaiken aikaa taivaassa, Luojan rakkaudellisessa läsnäolossa.

Ihmisen maallinen mieli yrittää torjua Luojan rakkaudellisia virikkeitä, Luojaläheisyyttä maallisia pyrkimyksiä ja järkeilyä häiritsevänä. On kuvaannollinen vastaavuus, kun lapsi hiekkalaatikolla ei ole kuulevinaan äitinsä kutsua. Samaa tapahtumaa kuvaa satunäytelmä "Prinsessa Ruususen" noiduttu (maallinen) uni. Hypnoosikokeissa tulee hyvin esiin, kuinka totena tämä ajatus voittaa aistihavainnotkin. Neale Walsch kanavoi kirjoissaan, että kuoleman jälkeinen helvettikin on omaa mielikuvitusluomusta, vaikka voi kokijasta vaikuttaa todelliselta.

Jeesus korosti, että taivasten valtakunta on sisäisesti teissä ja kehotti ensimmäiseksi hakeutumaan tietoiseen, kokemukselliseen Luoja-, taivasyhteyteen. Avataara Amma korostaa kirjoissaan, että jokaisen ihmisen on mahdollista kokea maallisen elämän aikana taivaskokemus. Jeesus lupasi, että "Hyvä Paimen" löytää ja pelastaa lopulta viimeisenkin eksyneen lampaansa. Tässä vaiheessa ihmiselle viimeistään selviää, että on ollut kaikenaikaa ja kaikissa olosuhteissa Luojan läsnäolossa.

Jeesuksen ja Paavalin keskeinen sanoma mahtuisi vain yhdelle kirjoitussivulle. Jokainen kuvaa Luojasuhdettaan omalta tai uskonnollisen liikkeen näkökulmalta. Uskontojen pitäisi johdattaa ihmiskuntaa myös ykseyteen, mutta historiassa uskonnot ovat olleet eräs keino raja-aitojen tekemisessä yhteisestä Jumalasta huolimatta. Raamatussa sanotaan kuitenkin kaikkien ihmisten olevan Jumalan lapsia.

Mitä lähemmäksi pääsee taivastietoisuutta eli mitä enemmän oma tietoisuus, värähtelytaso nousee, niin sitä todellisemmaksi muuttuu elämän ja ihmiskunnan ykseys. Tietoista Luojayhteyttä sanotaan taivastietoisuudeksi. Ihmisen mieli on osa Luojan mieltä, ja toisaalta koko maailmankaikkeus on Luojan Mielessä. Avataara Amma korostaa, että koko maailmakaikkeus on ihmisen mielessä.

Samanaikaisesti voidaan puhua tietoisuudesta ja rinnakkaistodellisuudesta eli on mahdollista olla tietoinen rinnakkaistodellisuudessa olevasta tapahtumasta sekä maallisesti kaukana olevasta tapahtumasta. Eräänä esimerkkinä Christina Walli kertoi kerran tavatessa, että sen ja sen näköinen nuorimies vei juuri allekirjoittaneen aikoinaan ostaman polkupyörän, joka oli ollut vielä aamulla suljetussa korttelipihassa, kuten oli ollut vuosia. Välimatkaa kolmannen silmän havainnolla oli Helsingin ja Tampereen verran. Tässäkin henkinen tapahtuma on selviö, vaikka tapahtumassa ei ole mitään tieteellisyyttä. Selvänäkötapahtumassa näytetään jotakin täsmällistä menneestä, nykyhetkestä, joskus tulevasta eli korkeampi minä näyttää juuri sen tapahtuman, mikä on ajankohtaista tai muutoin keskeistä.

Kaikkia elämässä ilmeneviä asioita voi tarkastella vain ulkokohtaisesti. Esimerkiksi ikonia voi katsoa taideteoksena tai myös hetkeksi keskittyä siihen kätkeytyvään henkiseen sanomaan, henkiseen yhteyteen, suoranaiseen ikkunaan henkimaailman. Samantapaisesti voi suhtautua elämään, luontoon, elämän ihmeisiin. Kaikkeen kätkeytyy ulkokohtaisuuden lisäksi sisäinen puoli, esimerkiksi musiikkiin voi suoranaisesti antautua. Rukous ja meditaatio voivat olla vain maallisen mielen ajattelua, mutta niiden olemus on sisäinen kokemus, olla hetki Luojan kanssa. Ajatteleminen muuttaa tietoisuuden maalliseen tietoisuustilaan, ei voi kokea, jos ajattelee. Ei voi kokea rakkauttakaan, jos ajattelee. Mikä on lähinnä ja arvokkainta, jää helposti huomaamatta.

Olisi keskeistä olla hyväntahtoinen ja tarkkaavainen ajatuksistaan. Minätajunta katselee elämää mielen välityksellä ollen ajatuksiensa, mielikuviensa, kokemuksiensa ympäröimä. Omat ajatukset ovat kuin tietokoneohjelmia, mitkä "sokeasti" pyrkivät toteutukseen. Kielteiset mielikuvat sekoittavat helposti tunne-, ajatuskehon ja välittyvät aivojen kautta suoranaisina käskysanoina keholle stressaten senkin. Toisaalta korkeammat henkiset voimat eivät voi lähestyä ihmistä, jos ajatukset ja tunteet ovat kielteisiä tai mieli on levoton.

Kielteisyydellä, kielteisillä mielikuvilla ihminen huomaamattaan vaikeuttaa omaa eheytymistään. Eräänä esimerkkinä taulu voi olla rahallisesti hyvinkin arvokas, mutta voi olla taiteilijan kielteisten ajatuksien ja tunteiden ilmentymä vaikuttaen katselijaan haitallisesti, tehden levottomuutta, ärtyisyyttä, unettomuutta, pelkoja jne.

Olisi hyvä ajatella, että ihminen on luotu Jumalan kuvaksi, rakkausolennoksi. Rakkaus, tajunta, elämä ovat Jumalan lahjoja, jumalallisia ominaisuuksia ja samalla yhteys Luojaan. Avataara Amma suosittelee, että tekisi kaikki Kristuksen(Luojan) kanssa ja Hänelle. Neale Walsch suosittelee korkeimman ajatuksen pitämistä aina mielessään ja valintatilanteessa miettimään, mitä rakkaus tekisi, onko tapahtuma elämää auttava vai tuhoava.

Henkisielullisesti olemme kaikenaikaa Luojan läsnäolossa, Tämän huomionkohteena, energiavirtauksessa - ei olisi elämää, tajuntaa, ajattelua ilman Luojan läsnäoloa. UT:n käsitys Jumalasta, Sanasta, Kristuksesta: ”hän, jossa me liikumme, elämme ja olemme” (Apt. 17:28). Kun koemme Luojan, niin näemme Hänet kaikkialla, tällöin erillisyys muuttuu elämän ykseydeksi. Samalla ymmärrämme oman henkisen olemassaolomme ja elämäntarkoituksemme.

Avataara Amma suosittelee koko elämän muuttamista meditaatioksi, Luojan läsnäoloksi. Olisi hyvä nähdä Jumala kaikessa, Hän tietää kaiken, asuu meissä ja tarkkailee liikkeitämme. Hänen voimansa ansiosta näemme, kuulemme sekä toimimme. Amman mukaan kaikki tekomme heijastuvat universaaliseen Mieleen ja palaavat takaisin samalla voimalla. Olisi olennaista olla epäitsekäs, siunata kaikkia ja rukoilla kaikkien puolesta. Avataara Amma korostaa edelleen kirjoissaan, että jokaisen elämänkokemuksen takana on jumalallinen viesti, sekä positiivisissa että negatiivisissa kokemuksissa.

Ihminen pyrkii katsomaan kaikkia asioita erillisinä, irrallisina tapahtumina. Henkissielullisesti on kuitenkin yksi kokonaisuus. Kaikki tapahtuu Luojan Mielessä, Tämän energiakentässä. Benjamin Creme on kirjoittanut kirjoja Kristuksen toisesta tulemisesta korostaen, että kysymys on Maitreyasta, Maailmanopettajasta, joka tulee koko ihmiskuntaa varten. Perustamassaan Share International lehdessä on ollut toistuvasti myös UFO- ja viljapeltokuvia. Cremen mukaan avaruusveljet ovat ihmisten ystäviä auttaen ihmiskuntaa monella eri tavalla ja ihmiskunnan pitäisi olla heille suuresti kiitollisia. Esimerkiksi huhtikuun 2012 Share International lehdessä oli UFO kuvassa Zavenbergenin viljapeltokuvion päällä 4.8.2009.

Basam Booksin kirjassa "Mestari Eckhart sielun syvyys" (2009) Eckhart viestittää, että tämän elämän aikana voimme saada tietoa ikuisesta elämästä siten, että Jumala itse voi kertoa sen ihmiselle tai enkelin kautta. Asia voidaan tuoda julki myös erityisessä ilmestyksessä. "Mikäli Jeesuksen halutaan kuulla puhuttavan sielussa, sielun on oltava tyhjä ja kaikkien äänien on vaiettava (saarna 1)." Avataara Amman mukaan Luoja laittaa ihmiselle verhon, joka on mahdollista ottaa pois koska tahansa.

Amma opettaa, että elämä on ykseys, elävät olennot ovat yhtä, luonto on osa elämää ja näin luonnon rakastaminen on Jumalan rakastamista. Eckhart kiinnitti huomiota, ettei Jumalan ulkopuolella ole mitään ja kaikki luodut ovat Jumalassa. Kun meillä on rauhaisa suhde Jumalaan, niin mikään ei voi meitä häiritä. Tällöin Jumala on kaikki mitä kohtaamme ja näin kaikkia asiat muuttuvat Jumalaksi. Tällöin Jumala on mukana ja vaikuttamassa kaikissa teoissamme.

Edelleen Eckhartin mukaan pitäisi pitää katse yksin Jumalassa ja etsiä vain häntä. Ei saisi takertua mihinkään menetelmään tai tottumukseen, sillä Jumala ei ole missään menetelmässä. Jumala ei ole sitonut ihmisen vapahdusta mihinkään tiettyyn asiaan. Kun ihminen on valmis, niin Jumala ei kiinnitä huomiota siihen, mitä ihminen on aikaisemmin ollut.

Neale Walsch kanavoi kirjoissaan, että Luoja kommunikoi kaikkien kanssa monella eri tavalla, keskeisesti mielen hiljaisuudessa, sydämen tunteissa ja sielun totuudessa. Ajatukseen, mielikuvaan, oivallukseen, rakkaudelliseen tunteeseen, aavistukseen voi liittyä Luojan arvokas kosketus, viesti, mikä unohtuu, mikäli ei kiinnitä siihen huomiota. Luojalla ei ole sellaista muotoa, minkä ihminen voisi ymmärtää, mutta Luoja ottaa halutessaan muodon, minkä ihminen voi ymmärtää. Walschin kanavoinnin mukaan Luojan kanssa voi keskustella kuin hyvän ystävän kanssa. Luojalle kaikki kommunikointitavat ovat mahdollisia. Elämä on täynnä henkisiä virikkeitä ja ihmeitä, jos antaa niiden tulla tietoisuuteensa. Kaikki sattumat, tilanteet ja tapahtumat ovat myös tilaisuuksia henkiseen kehitykseen.

Ihmiselämässä johtotähtenä pitäisi olla totuus. On vaikeata havaita tai kokea omien ajatuksiensa vastaisia asioita. Carl G. Jung lähestyy kirjoissaan Luojaa tiedemiehenä pitäen tosiasiana, että ihmisessä on kaksi persoonallisuutta, maallinen minä ja Itse (Luoja), joka toimii tietoisena rakkaudellisena ohjauskeskuksena. Jung painotti, että ihmisen pitäisi saada yhteys Luojaansa kiinnittämällä tähän jatkuvasti huomiota. Ihmisen tulisi siis elää kahdessa tasossa tai maailmassa samanaikaisesti ja seurata niitä vihjeitä ja merkkejä, joita saa ulkoisissa tapahtumissa sekä symboleissa unissa. Jos ei kiinnitä asiaan huomioon, niin tämä jää vain piileväksi mahdollisuudeksi.
 

www.rajatieto.com

 

 

ALOITUSSIVULLE