Kesäkuu 2008

 

 

 

 

Markku Jyväkorpi

 

Henkisiä virikkeitä

 

 

Inhimillisessä elämässä kaikella on vastaparinsa; myös mielessä - tajunnassa - on sekä maallinen että korkeampi mieli.  

Maallinen mieli arvostaa erityisesti käsinkosketeltavaa, konkreettista, tekee kaikenaikaa vertailua, korostaa yksityiskohtia kokonaisuuden kustannuksella sekä suhtautuu henkisyyteen vähättelevästi, maallisen järjen vastaisena eli arvostaa kaikkea maallista. Korkeampaan mieleen, Sieluun liittyy Luojayhteys, rakkaus, ilo intuitio, luovuus, ennaltatietäminen, elämän kunnioittaminen, epäitsekkyys, myötätunto, ihmisyyden korkeammat ominaisuudet. Sieluyhteyteen liittyy oma elämäntarkoitus, oma elämänsuunnitelma, käsite olla itsensä kanssa tasapainossa.

Jokainen ihminen on omasta mielestään, omien ajatuksiensa mukaisesti rehellinen, totuudellinen ja oikeassa oleva. Jokainen ihminen pitää omia ajatuksiaan oikeina ja suhtautuu toisenlaisiin ajatuksiin torjuvasti. Mielipiteiden vaihdossa poliittinen ja uskonnollinen fanaatikko (materialisti) kieltää ja tarvittaessa vääristelee kohdatessaan omien uskomuksien vastaisia ajatuksia riippumatta niiden totuudellisuudesta. Usein suurimman kiinnostuksen saa jokin pienen pieni, merkityksetön yksityiskohta.

Hypnoosikokeissa on voitu osittaa, kuinka ajatus, mielikuva voittaa objektiivisen havainnon. Esimerkiksi jos on mielikuva olemisesta teräshäkissä, niin ihminen näkee teräshäkin todellisena ja kokee teräshäkin kosketuksella. Tästä vain mielessä olevasta teräshäkistä ei pääse pois, vaikka kuinka yrittäisi. Tähän mielikuvan todellisuuteen liittyy aivan erityinen inhimillinen vaara. Uskonnolliset opinkappaleet ja inhimilliset ajatusvirheet (esim. että ihminen olisi pelkästään aineellinen olento) voivat tehdä mielessä samantapaisia totuuden ja henkisen kokemuksen torjuvia esteitä. Ihminen näkee maailman omien mielikuviensa mukaisena, ihminen näkee mitä odottaa näkevänsä. Omat vanhat ajatukset muodostavat kontrollin uusille ajatuksille ja havainnoille, määrittävät ihmisen ajattelun, sanat, teot, mihinkä hakeutuu, mitä arvostaa jne. Ihminen on valitsemiensa ajatuksiensa kaltainen.

Mieli, omat ajatukset avaavat oven taivasten valtakuntaan tai sulkevat oven. Ihmisen pitäisi olla kaikenaikaa tietoisena nykyhetkessä, myös ajatuksistaan. Ajatus ajateltuna voimistuu, ajattelematta heikkenee. Ajatuksia tulee ja menee, mutta ajateltu ajatus luodaan todellisuudeksi. On olemassa vain tämä nykyhetki, jossa elämä eletään. Omilla nykyhetken ajatuksilla luodaan tulevia kokemuksia ja tapahtumia. Ajatus pyrkii toteuttamaan itseään, käskysanaa. Ihmisen aivot on kuin ”tietokonejärjestelmä”, joka palauttaa mieleen ajatukseen, tunteeseen tai kokemukseen liittyvät vanhat yhtymäkohdat tai tätä muistuttavat tapahtumat.

Ajatukseen liittyy tunne ja päinvastaisesti tunteeseen liittyy ajatus tai mielikuva. Ihmisen alitajunta pystyy personoimaan, antamaan muodon tai hahmoja tunteesta, esimerkiksi alkoholisti voi nähdä pikku-ukkoja, jotka vaativat alkoholia. Tässä yhteydessä voi nähdä myös käärmeitä tai hämähäkkejä tai muita iholla käveleviä ötököitä. Mitä tahansa ihminen ajatteleekin, niin se on aina maallisen mielen tapahtuma. Ihminen on olemukseltaan rakkausolento, kielteiset mielikuvat välittyvät aivojen kautta myös kehoon aiheuttaen stressireaktioita.

Ihmisen mieleen mahtuu kerralla vain yksi ajatus. Ajattelemalla vanhoja kiusallisia asioita ne samalla energisoidaan ja kielteiset muistot tulevat nykyhetkeä vääristäväksi todellisuudeksi.

Henkisessä kehityksessä automaattisesti jossakin vaiheessa tapahtuu henkistymistä, herkistymistä ja tietoisuuden kasvamista, tällöin myös ihmiseen varastoitunut ”pimeys” lähtee ulos käsittelyä varten. Tämä oma pimeys, omien kielteisen ajatuksien ja kokemuksien yhteissumma (varjo, kynnyksenvartija kuvaannollisena henkisenä esteenä) koetaan usein projektiona, heijastumana toisesta ihmisestä, esimerkiksi vihamielisyytenä eli oma pimeys nähdään toisessa hyökkäävänä piirteenä. On tärkeätä ymmärtää, mistä on kysymys. Ihminen on omien ajatuksiensa sisällä aivan kuin pallon keskellä ja ajatukset heijastuvat ihmiseen kuin peilistä. Pelkoja ei voi ajatella pois. Kielteiset tunteet, kokemukset olisi hyvä sanoa ääneen, kirjoittaa paperille ja tämän jälkeen hävittää. Omia epäonnistumisia pitää myös rakastaa, itseänsä ei saa halveksia eikä vihata. Pelkojakin pitää rakastaa, ne kertovat jotakin, tämän jälkeen niitä ei saisi ajatella. Ajatuksen ja pelon välille syntyy helposti aina vain voimistuva heiluriliike. Vihaa, vääryyttä ei voi vihata pois, olisi tärkeätä toivoa esimerkiksi vääryyden tekijälle Kristuksen johdatusta. Kielteisiä energioita, tunnehaavoja ei saisi purkaa toiseen ihmiseen. Terveydellä, energia(eetteri)keholla, ajatuksen ja selvänäköisyyden puhtaudella on läheinen yhteys.

Ihmisellä on peruspyrkimys tietoisuuden laajentumiseen, tässäkin mielessä monet ovat käyttäneet oikotienä erilaisia ”aineita”. Kolmannen silmän aukeaminen tapahtuu kuitenkin henkisten lakien mukaan. Rudolf Steiner on kuvannut näitä henkisiä lakeja, tapahtumia yksityiskohtaisesti kirjoissaan.

 

2.) VALOKUVA Yllätyslöytö metsässä. Copyright Rhonda

(klikkaa kuva suuremmaksi)

Ihmisessä on kaksi erillistä omatuntoa. Lapsuudessa luodaan maallisten ajatuksien omatunto. Lapsuudessa vanhempien, opettajien ja auktoriteettien voimakkaat suggestionkaltaiset, tunnepitoiset, toistetut opetukset, käskyt jäävät mieleen ja alitajuntaan aivan kuin hypnoottisina vaatimuksina pyrkien toteutumaan itseään. Rikkomukset koetaan syyttävinä ajatuksina, syyllisyydentunteina. Mitä ahdasmielisempi koti, niin sitä enemmän on odotettavissa kodin aiheuttamia syyllisyysongelmia. Tämä korostuu, jos lasta kasvatetaan syyllisyydentunteisiin vetoamalla. Lapsuudessa mieleen voidaan iskostaa lisäksi uskomuksia, ennakkoluuloja, joista voi olla aikuisenakin vaikea vapautua.

Ihmisen henkiseen puoleen, korkeampaan minään liittyy korkeampi omatunto, tämä on yleisinhimillinen ominaisuus, eikä se ole kasvatusriippuvainen. Se kertoo valintatilanteessa onko epäitsekkyyttä, rakkautta, inhimillisyyttä, myötätuntoa, elämän kunnioitusta mukana vai saako maallinen, itsekäs persoonallisuus voiton. Tässä yleensä tunne kertoo, kuinka valinnassa onnistuttiin. Tähän korkeampaan omatuntoon ei liity koskaan minkäänlainen itsensä vaurioittaminen. Korkeampaan minään, Sieluun liittyy uhrautuvaisuus, elämän kunnioitus, kokonaisuuden huomioiminen, rakkaudellinen viisaus. Tämä viisausaspektin huomioonottaminen on erityisen tärkeätä, esimerkiksi lainantakauksessa.

Carl G. Jung toi esiin näkemyksen, että ihmisen alitajunta on yhtä suuri kuin maailmankaikkeus. Herkkä mediumistinen ihminen pystyy keskittymään, virittäytymään monenlaisiin energioihin, jopa toisten ihmisten ajatusluomuksiin. Huomaa tässä yhteydessä Neale Walschin (”Keskusteluja Jumalan kanssa”, WSOY ) telepaattinen, kanavoitu viesti siitä, että Jumaluus on kätkössä sydämen, sielun ja mielen syvimmissä sopukoissa. Se löytyy sieltä ja se voidaan kokea aitona ja täydellisesti vain siellä, ei jonkun muun ihmisen, paikan tai olion kautta.

Ihmisen pitäisi löytää ja päästä tasapainoon oman henkisen olemuksensa kanssa eli pitäisi päästä tietoiseen Sieluyhteyteen, puhutaan mies- ja naisenergian, oikean ja vasemman aivopuoliskon, maallisen ja korkeamman minän tasapainosta. Tämä Sielun rakkaudellinen johdatus pyrkii kaikenaikaa johdattamaan ihmistä henkiselle tielle ja siinä eteenpäin. Kokemuksen, telepaattisen viestin pitää rekisteröityä aivoihin ennen kuin ihminen tulee siitä tietoiseksi. Ihmiselle tulee korkeita rakkaudellisia virikkeitä, yleviä pyrkimyksiä, oivalluksia, ajatuksia, unikuvia. Nämä vihjeet kannattaisi kirjoittaa muistiin, pienen viiveen jälkeen maallinen mieli alkaa vähätellä näitä järjenvastaisina. Kun ihminen vastaanottaa korkean henkisen energian, niin tähän liittyy yleensä rakkaudellinen, ylevä idea, minkä aivot konkretisoi, tekee ajatuksellisen muodon tai vision.

Viimeistään eläkkeellä ihmisillä olisi runsaasti aikaa harrastaa kaikkea henkisesti kehittävää, virikkeellistä toimintaa, mutta usein ihmiset ovat kuitenkin omien piintyneiden ajatuksiensa rautakahleissa pystymättä tekemään mitään uutta. Ihminen voi henkisesti kehittyä missä iässä tahansa, ainoa este on maallisen mielen, omien ajatuksien jarrutus, kahleet. Mieleen voidaan vaikuttaa suotuisasti esimerkiksi lukemalla henkistä kirjaa, menemällä henkiselle kurssille, katselemalla kauniita uskonnollisia taideteoksia, laulamalla, kuuntelemalla kaunista musiikkia, meditoimalla, luonnossa liikkumalla, luonnon ihmeitä kokemalla jne.

 

3.) VALOKUVA ”Ihme”

  (klikkaa kuva suuremmaksi)

 

Kirjassaan "Symbolit piilotajunnan kieli" (Otava, 2003) Carl G. Jung korostaa, että ihmisellä on kaksi persoonallisuutta, mikä voidaan koska tahansa todistaa. Tietoisen minän suhde itseen on kuin vesipisaran suhde valtamereen. Tämä sisäinen itse on säätelevä keskus. Siihen liittyy rakkaudellinen ohjaus. Sisäinen itse liittyy jollakin tavalla koko maailmaan sekä sisäiseen että ulkoiseen. Se on olemukseltaan läsnä oleva, muotoa vailla oleva, ilmeten ihmisen kautta. Suuresta alkuperäisestä mielestä on muodostunut pieni inhimillinen mieli, joka ei tunne alkuperäistä. Tähän liittyy vaistomainen tuntemattomuuden pelko lähestyä henkisyyttä.

Ihmisen pitäisi saada yhteys tähän sisäiseen keskukseen kiinnittämällä siihen jatkuvasti huomiota. Ihmisen tulisi siis elää kahdessa tasossa tai maailmassa samanaikaisesti ja seurata niitä vihjeitä ja merkkejä, joita saa ulkoisissa tapahtumissa sekä symboleissa unissa. Jungin mukaan tämä yhteys sisäiseen itseen ei siis tarkoita subjektiivisten ajatusten pohtimista. Ihminen joutuu tavallisen ulkoisen elämän lisäksi jännittävään sisäiseen seikkailuun ja vapautuu kaikista epäilyistä sisäisen itsen suhteen ja kokee suuren onnen ja elämäntarkoituksen. Jung painotti, että sisäinen itse voi tulla yksilön elämän aikana esiin vain vähäisesti pelkkänä synnynnäisenä mahdollisuutena tai suuresti riippuen onko maallinen minä halukas kuuntelemaan sisäisen itsen viestejä.

Rudolf Steiner korosti, että jokaisessa ihmisessä on piilevänä henkinen, korkeampi ihminen. Tämän voi vain ihminen itse herättää aktiiviseksi. Neale Walsch kirjassaan "Uusi Ilmestyskirja" (WSOY, 2004) välitti telepaattisena tietona: "Teillä on sisäinen ohjausjärjestelmä, josta voitte käyttää mitä nimitystä tahansa – intuitio, aavistus, varmuus tai "tunne luissa ja ytimissä" – ettekä voi kieltää sen olemassaoloa. Se on suurempi tietoisuus. Se on varmuuden tunne. Ja mitä enemmän luotatte siihen, sitä paremmin tiedätte voivanne luottaa siihen." Kirjassaan suosittelee korkeimman ajatuksen pitämistä aina mielessään ja valintatilanteessa miettimään, mitä tässä tilanteessa rakkaus tekisi.

 

4.) VALOKUVA Erikoinen valoilmiö Tallinnassa

  (klikkaa kuva suuremmaksi)

Kristillisiä kirkkoja ja suuntauksia on noin 1500 ja näiden puitteissa on monenlaisia suuntauksia, erilaisia ohjeita, käskyjä, oppeja ja mielipiteitä. Jos kristillinen kirkko suhtautuu kielteisesti enkeleihin, armonlahjoihin, herätysliikkeisiin, henkisiin kokemuksiin, Kristus-yhteyteen, niin kyseessä onkin todennäköisesti maallistunut järjestö.

Inhimillisessä elämässä jokainen hetki ja valintatilanne on omalla tavallaan ainutlaatuinen. Ihmisen sekä Luojan välissä ei ole ketään toista ihmistä. Jeesus jo 2000 vuotta sitten korosti, että Jumalan valtakunta on sisällisesti teissä, kehotti ensimmäiseksi etsimään Taivasten valtakuntaa, korostaen, että etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan. Usko on tärkeätä, jos ihmisellä ei ole johonkin asiaan yhtään uskoa, niin asian hyväksi ei tehdä mitään.

Benjamin Creme on ollut telepaattisessa yhteydessä Maitreyaan, tarkemmin http://www.share.fi

Näissä opetuksissa erityisesti painotetaan käytännöllistä kristillisyyttä, ihmiskunnan hätä on yhteinen ongelma. Ihmiskunta on yksi kokonaisuus. Ihmisen pitäisi olla tietoinen nykyhetkessä vapaana kokemaan rakkaudellinen sisäinen johdatus, sisäinen itse. Jos ihminen takertuu aineeseen, tunneasioihin tai ajatusrakennelmiin, kuten uskonnollisiin opinkappaleisiin, niin nämä estävät tehokkaasti henkistä kokemusta. Henkinen kokemus on aina erilainen kuin sen ajatuskuvitelma. Kun ihmisellä on voimakkaat ennakkokäsitykset, niin toisenlainen kokemus voi jäädä huomaamatta. Benjamin Creme korostaa meditaatiomuotona transmissio meditaatiota, tässä keskitytään ilman ajatuksia kolmanteen silmään. Cremen mukaan yksi vuosi ryhmässä tätä meditaatiomuotoa harrastaminen vastaa henkisessä kehityksessä noin kymmentä vuotta yksinään meditointia.

 

5.) VALOKUVA Maitreyan valoristi. The Cross of Light of Maitreya in Slovenia

 

Avataara Amma suosittelee mestarinsa, länsimaalaisille Kristuksen pitämistä aina mielessään, kaiken tekemistä yhdessä Hänen kanssaan ja Hänelle, rakkauden ja myötätunnon tuomista elämään. Ajatuksien jatkuvaa tarkkailua. Meditaatiota. Avataara Amma korostaa, että jokaisen ihmisen on mahdollista valaistua elämänsä aikana. Henkisissä kirjoissa suoran yhteyden saamista sisäisen itseen (muita samaa tarkoittavia nimityksiä: Luoja, Itse, Kristus, monadi, Jumalan kipinä, Henki, Jumala) sanotaan taivasyhteydeksi, valaistumiseksi, idänuskonnoissa samadhiksi.

Uni pyrkii kertomaan unennäkijälle aina jonkin viestin. Unen ymmärtämisessä tunnelma on tärkeä. Erityisen mielenkiintoinen on tapahtuma, missä unessa katsotaan peiliin, silloin yleensä nähdään aivan muuta kuin odotetaan. Silloin peilissä näkyy persoonallisuus korkeamman ihmisyyden, sisäisen itsen näkökulmalta, esimerkiksi alastomuus kertoo, ettei ole peiteltävää, ei tarvitse naamioitua persoonallisuuden naamion taakse. Lukemattomat ihmiset ovat nähneet ennaltaunia. Tapahtumien suunnat ovat unen "valkokankaalla" tärkeä informaatiolähde. Jokaisella alueella on oma tarkasti rajattu luonteensa, myös liikesuunnat ovat tärkeitä. Ihminen samaistuu "valkokankaan" keskikohtaan. Katsojasta oikealla on tulevaisuus ja vasemmalla menneisyys. Tarkemmin esimerkiksi Hely Alhaisen artikkelista Ultra-lehdessä, 9/2000 tai Pekka Suomisen kirjasta "Unikuva, kielikuva, mielikuva" (Topword, 2003), jossa on koottuna uniin liittyvää keskeistä perustietoa suurehkoihin seuranta-aineistoihin tukeutuen.

Unet voivat sisältää myös toiveita, vanhoja muistoja, mutta myös telepaattisia viestejä, esim. Franz Schubert on vahvistanut kirjallisesti kuulleensa sävelmänsä unissa, mitkä aamulla kirjoitti muistiin. Unet ovat suuressa määrin yksilöllisiä, sama uni toiselle voi tarkoittaa aivan toista asiaa kuin toiselle. Mutta on myös samaakin tarkoittavia unia, esimerkiksi juna symboloi parisuhdetta, yhdyntäuni liittyy uuden toiminnan aloittamiseen jne.

Ihminen näkee unikuvia noin 1 ½ tunnin välein hyvin pinnallisessa univaiheessa, jos silloin herää, niin muistaa unikuvat. Meditaatiossa pyritään vastaavaan ns. alfatilaan. Unikuvien muistamiseen voi vaikuttaa nukahtamisajankohtaa muuttamalla ja lisäksi voi yrittää ohjelmoida itsensä muistamaan niitä. Arkkityyppinen uni tarkoittaa symbolista unta, joka on yhteinen koko ihmiskunnalle. Myös värit ovat arkkityyppisiä kertoen jotakin täsmällistä. Esimerkkejä: raha haisee, mahdollisesti mitä enemmän tuhriintuu sitä enemmän rahaa tulossa. Pieni määrää pissaa tarkoittaa kielteistä sekaantumista johonkin asiaan, olla pissassa kaulaansa myöten tarkoittaa vaikeuksia. Univihjeistä on tullut myös lauseet, tämä (asia) maistuu pahalle, tätä (asiaa) en nielaise. Kuusi symboloi miestä, koivu naista, oikea käsi viittaa miehenpuoleen ja vasen naisen. Rapu eng. kielessä cancer viittaa syöpään. Musta kyy viittaa tietoon, unessa mustan kyyn purema antaa myönteisen viestin. Hevonen symboloi omia voimavaroja. Villi päälle käyvä sonni tai villieläin tarkoittaa hallitsematonta viettiä jne.

Alice A. Bailey kirjassaan "Tutkimus Valkoisesta Magiasta" kanavoi yksityiskohtaista tietoa henkisestä tiestä ja erityisesti kuinka luodaan läheinen yhteys ihmisen henkiseen puoleen, Sieluun. Henkisessä kehityksessä on keskeistä oppia tiedostamaan astraalitason olevan pelkästään illuusio. Sielu yrittää johdattaa ihmistä pimeydestä tietoon ja kokemisen valoon. Ensin Itse samaistaa itsensä muotoaspektiin niin, että kaksinaisuus häviää siihen illuusioon, että Itse onkin muoto. Sisällä oleva Itse alkaa tulla tietoiseksi sekä itsestään että muodosta, puhutaan korkeammasta ja alemmasta itsestä, puhumme itsestä ja sen verhoista. Havaitsee, että on muodon rajoittama henkinen olento. Tämän jälkeen tasapaino muuttuu, sielu alkaa saada hallitsevan aseman, tajunnan aspekti alkaa siirtyä korkeampaan suuntaan. Lopulta ei ole kuin sielu ja ykseyden korkeampi tila on saavutettu.

Erityistä painotusta Baileyn kanavoinnissa saa ajatuksien hallinta sekä hyväntahtoisuus ajatuksissa (puheen hallinta), hyväntahtoisuus tunnereaktioissa (rakkauden aspektin kanava), hyväntahtoisuus teoissa (tasapaino). Bailey korostaa, että on monia totuuden lähestymistapoja. Keskeistä on käytännössä hyväntahtoisuus, ettei ajatuksin, sanoin, teoin vahingoita mitään olentoa. Olisi ihanne, ettei persoonallinen itse haluaisi mitään itselleen. Tällä tavalla muotoon liittyvät voimat eivät pääse vaikuttamaan. Huomaa väärän ajatuksen vaaran ja oikean ajatuksen voiman. Se mikä on lähinnä meitä ja välittömästi edessämme, jätetään usein huomiotta. Oikean ja väärän välillä on valinta epäitsekkään ja itsekkään välillä. Intuitio ei koske vähäpätöisiä henkilökohtaisia asioita, ei kunnianhimoa, ei itsekkyyttä. Päivittäisen meditaation tarkoitus on saada aivot ja mieli värähtelemään sopusoinnussa Sielun kanssa. Jossakin vaiheessa ihminen näkee totuuden kaikessa ja pitäisi automaattisesti valita totuus ja oikea.

 

Markku Jyväkorpi
   lääkäri

www.rajatieto.com

 

 

ALOITUSSIVULLE