Ultran kirjaesittely

 

 

 

Kosminen kosketus
Tapani Koivula

336 s.
Kustantaja UFO-Finland 2013
yli 200 kuvaa ja piirrosta

39 e

 
 

Tapani Koivulan Kosmisen kosketuksen nimi tulee elämänfilosofisesta näkökulmasta. Koivula tarkoittaa kosmisella kosketuksella henkistä tietoa, joka ilmenee esimerkiksi parapsyykkisinä ja ykseyden kokemuksina, lähimmäisenrakkautena, johdatuksena ja niin sanotusti merkityksellisinä sattumina.
Koivulan mukaan Maa on tulossa uuteen voimakenttään, on koittamassa uusi henkisempi aikakausi. Hän käsittelee kosmista kosketusta keskeisesti ihmisten ja avaruusolentojen yhteyden kautta. Koivula toteaa, että ”henkilökohtaiset todisteet” ovat saatavilla paitsi ulkoavaruuden älyllisestä elämästä, myös Jumalasta ja elämästä kuoleman jälkeen. Hän toteaa ufomysteerion ratkaisun olevan jokaisen ulottuvilla, mutta sen saavuttamisen vaativan henkistä heräämistä.

Koivula havainnollistaa kirjassaan kosmista kosketusta kertomalla esimerkiksi omakohtaisista ufoasioihin liittyvistä merkityksellisistä sattumista. Lisäksi hän painottaa esimerkiksi, että hedelmistään puu tunnetaan, onnellisuuteen tarvitaan epäitsekkyyttä, mielikuvitus on kriittisyyden ohella hyvin tärkeää ja että oikeastaan rakkaus on elämässä olennaisinta. Viisaita sanoja, ehdottomasti.
Historiallisessa merkityksessä Kosmisen kosketuksen tiedollinen anti on, vaikkakin mielenkiintoista, muodollisesti enemmän mielipiteellistä kuin tieteellistä. Kirjan sisältö on paljolti Koivulan käsityksiin perustuvaa, pohdiskelevaa ja toisinaan vihjailevaakin. Kosminen kosketus on tietokirjamainen, mutta ei varsinaisesti tietokirja, vaan ytimeltään juuri elämänviisaudellinen ja arvoja käsittelevä.
Paitsi että Koivula on kirjoittanut paljon henkilöhistoriastaan perustuen muistoihinsa, myös hänen esittämänsä yleinen suomalainen ja muu ufohistoria pohjaa paljolti hänen muistinvaraisiin käsityksiinsä ja valikointeihinsa; tietoihin ei useinkaan löydy viitteitä tai viitteiden sijoittelun perusteella jää toisinaan epäselväksi, mihin tietoihin viite tarkalleen ottaen viittaa. Ilmeisesti Koivula on halunnut tuoda lähteitä esille vain mielestään olennaisissa seikoissa, joissa lähde on tarpeellinen.

Kirjasta löytyy näkemyksiä, joita olisi mielestäni voinut perustella paremmin. Tällaisia ovat muun muassa väitteet rajavartioston ufosalailusta, Helsingin Sanomien rajatietosensuurista, Estonian onnettomuuden todellisista syistä ja hypnoosin toimivuudesta ufokokemusten tutkimuksessa. Toisaalta esimerkiksi Koivulan pohtivan kriittinen ote salaliittoteorioihin puoltaa hyvin paikkaansa.
Kirjassa kuvataan ja tarkastellaan lukuisia ufotapauksia. Ei kuitenkaan ole esitetty lähdekritiikkiä lähteille, joista eri ufotapausten ja niitä koskevien tutkimusten tiedot on otettu. Mukana ei ole myöskään samoja tapauksia koskevien eri lähteiden toisistaan eroavia tietoja, niiden arviointeja eikä mahdollisten skeptisten vastaväitteiden tarkasteluja. Ufotapaukset on myös usein referoitu melko yleisluontoisesti ja lyhyesti. Kriittiselle lukijalle jää näin ollen helposti epäselväksi, pitävätkö tapauskuvaukset todella paikkansa ja mikä lopulta on niiden totuusarvo. Koivula vaikuttaakin tässä yksinkertaisesti luottaneen asiantuntemukseensa.
Oman tietämykseni perusteella voin todeta, että ne tiedot, jotka tapauksista on esitetty, näyttävät yleensä pitävän paikkansa. Kun muistetaan, ettei Koivulan teos ole eikä ymmärtääkseni ole tarkoituskaan olla tieteellinen raportti, Koivulan tapa viitata, esitellä historiallisia tietoja ja ufotapauksia sekä esittää tulkintoja voidaan pääosin hyväksyä.

Koivula toteaa kirjansa alussa, että hän on kirjoittanut varsin assosiatiivisesti. On hyvä, että hän sanoo tämän ääneen. Mielestäni Koivula olisi kuitenkin voinut harkita selkeämpää jäsentelyä. Nyt lukukokemus muodostuu hiukan hankalaksi, kun asiat ja asiakokonaisuudet seuraavat toisiaan näennäisesti ilman johdonmukaisia yhteyksiä.
Yhteydet kyllä löytyvät tarkkaan lukien, mutta ne todella ovat hyvin assosiatiivisia ja subjektiivisia ja näin ollen vaikeasti seurattavia, jolloin sisällön hahmottaminen vaikeutuu. Varsinkin kun lukija olettaa Koivulan kirjansa alussa lupaamalla tavalla, että Koivula kertoo, mitä ufojen maailmassa on tapahtunut vuoden 1988 (hänen ensimmäisen kirjansa julkaisun) jälkeen, mikä ei johdonmukaisesti toteudu. Myös lukujen ja alalukujen otsikointia olisi voinut selkiyttää informatiivisemmaksi. Kirjan lopussa olevan lähteisiin ja kirjallisuuteen viittaavan otsikon ”Lähdeviitteet” olisi voinut nimetä oikeammin ”Kirjallisuus”.
Jouhevaa lukemista lisäksi jonkin verran haittaava seikka on ufotapausten referointien kirjoittaminen ikään kuin pitkiksi lainauksiksi eli sisentäen ja pienemmällä kirjainkoolla sekä lisäksi niin, että tapausten kuvaukset ja Koivulan oma kommentointi sekoittuvat. Kaiken tämän olisi voinut vain kirjoittaa normaalina tekstinä, jolloin teksti olisi ollut selkeämpää.
Koivulan menettely johtunee siitä, että hän on halunnut tuoda esittelemänsä ufotapaukset korostuneesti esille. Tästä kertoo sekin, että hän on numeroinut tapaukset ja antanut niille niiden piirteitä kuvaavat koodit, jotka hän selventää kirjansa alussa. Jää kuitenkin epäselväksi, miksi esitellyt ufotapaukset on täytynyt tällä tavoin korostaa ja niiden piirteet eritellä.
Ajatuksena on saattanut olla ufotapausten systemaattinen esittäminen hyvän ufotutkimustavan mukaisesti, mikä tietysti sinänsä on järkevä tavoite. Tämä on pääteltävissä siitä, että Koivula toteaa pyrkineensä assosiatiivisella kirjoittamisella tuomaan esille ufoilmiöiden samanlaisuutta kautta eri aikojen ja paikkojen.

Koivula on usein käyttänyt nimimerkkejä, eli hän on pyrkinyt olemaan hienotunteinen ja huolehtimaan siitä, ettei yhdistä ufoasiaan julkisesti ihmisiä, jotka eivät sitä halua. Joissakin kohdin jäin kuitenkin hiukan miettimään, olisiko kaikki kerrottu henkilökohtainen tieto joistakin oikeilla nimillä esiintyvistä henkilöistä ollut tarpeen.
Kirjan kieli sinänsä on yleensä ymmärrettävää ja sujuvaa, toisinaan myös värikästä, vaikkakin joskus ehkä tarpeettoman puhekielistä ja asenteellistakin, esimerkiksi skeptikoiden suhteen. Toisaalta kyseisenlainen kielenkäyttö voidaan tulkita tällaisessa mielipide-tyyppisessä teoksessa värikkyydeksi, huumorin välineeksi (kuten Koivula toteaakin käyttävänsä kirjoittaessaan huumoria) ja persoonallisen perspektiivin esille tuomiseksi. Nimi ”Natsi-Saksa” olisi ollut hyvä kirjoittaa ”natsi-Saksa”.

Kosmisen kosketuksen sisältö on runsas ja kiinnostava, kuvitus (peräsin Lasse Ahoselta) upea ja kuvatekstit informatiiviset, graafinen suunnittelu (Lasse Ahonen) onnistunut, kansikuva (Timo Teiden maalaus) kirjan teemaan sopiva, kosmisuudessaan voimakas ja kaunis.
On kiehtovaa lukea suomalaisen ufohistorian erilaisista tapahtumista, henkilöistä ja Koivulan omasta toiminnasta ufokentällä. Koivulan henkilökohtainen ote antaa ainutkertaisen perspektiivin. Se, että Koivula on dokumentoinut kirjassa omaa ufohistoriaansa, on tärkeää; hän on merkittävä henkilö suomalaisessa ufotraditiossa. Kirja tuo esille, kuinka Koivula on rakentanut suomalaista ufoharrastusta ja -tutkimusta, luonut kansainvälistä yhteyttä sekä inspiroinut monia ufoasiassa.
Kosminen kosketus on pitkän kokemuksen tulos. Edellä mainittu kritiikkini koskee paljolti muotoseikkoja, joiden harkitseminen ennen kirjan lopullista käsikirjoitusta olisi saattanut parantaa kirjan laatua. Suosittelen kirjan lukemista jokaiselle ufoaiheesta tai suomalaisesta ufotraditiosta kiinnostuneelle.
 

Jaakko Närvä

 


KUSTANTAJAN ESITTELY:

”Kosminen kosketus jatkaa siitä, mihin Ufojen kosminen viesti jäi”. Koivulan Ufojen kosminen viesti vuodelta 1988 on suomalaisen ufokirjallisuuden klassikoita ja vihdoin se saa  odotettua jatkoa.

 

 

 

Aloitussivulle